Wettelijke bepalingen 

Als u gebruik maakt van de diensten van De Praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van toepassing 

Het kwaliteitsregister 

Alle therapeuten werkzaam bij De Praktijk zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister, zijn BIG geregistreerd en voldoen aan alle eisen
die hieraan worden gesteld. 

Het klachtenrecht 

U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen
over de behandelaar, de behandeling als u het
niet eens kunt worden met de behandelaar.
De Praktijk is aangesloten bij een klachtencommissie. Uw behandelaar stelt het zeer op prijs dat u het kenbaar maakt als er ontevredenheid is over hem/haar, 

of de behandeling. In overleg met u zal getracht worden tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen. 

Betalingsregeling

· Eens per maand worden de behandelingen
ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet bent verzekerd ontvangt u een rekening voor de uitgevoerde behandeling of dienst.
· We achten een zorgvuldige betaling van belang.
Te laat of niet betalen van de behandeling kan
leiden tot beëindiging van de behandeling.
· Kosten voor de verschillende diensten van De Praktijk zijn inzichtelijk in de praktijk en op de website. 

Betalingsachterstand

· Elke herinnering brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten komen bij het aanvankelijke factuurbedrag.
· Mocht betaling na de derde herinnering nog achterwege blijven, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die daarmee gemoeid zijn komen dan voor uw rekening. 

Uw rekening

· Als u het niet eens bent met De Praktijk over de factuur, dient u dit binnen 8 dagen na de factuurdatum kenbaar te maken.
· De Praktijk is niet verantwoordelijk voor het terugverkrijgen van verzekeringsgelden. Of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Ook het aantal vergoedingen staat vermeld in uw polis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling.
· Bij verhindering dient u dit 24 uur van tevoren te melden, anders wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.